DỮ LIỆU KINH TẾ VĨ MÔ
LÃI SUẤT - TIỀN TỆ - HÀNG HOÁ
DỮ LIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
API thông tin chung
1.Danh sách mã chứng khoán
Danh sách dữ liệu:
Danh sách mã chứng khoán

Danh sách mã chứng khoán của 3 sàn: HNX, HOSE, UPCOM

URLhttps://wifeed.vn/api/thong-tin-co-phieu/danh-sach...
API Parameters
loaidn
optional

Loại hình doanh nghiệp: 1 - Phi tài chính; 2 - Ngân hàng; 3 - Bảo hiểm; 4 - Chứng khoán

san
optional

HOSE, HNX, UPCOM, VN30, HNX30, DELISTING, OTC (Chỉ bao gồm các mã từng niêm yết đối với phi tài chính)

Dữ liệu mẫu: Danh sách mã chứng khoán
2.Thông báo cập nhật dữ liệu

API thông báo khi có dữ liệu mới được cập nhật

Danh sách dữ liệu:
Thông báo cập nhật dữ liệu v2

Thông báo v2 hiện tại dành để cập nhật tình hình của báo cáo tài chính, bao gồm: thêm mới (INSERT), cập nhật (UPDATE) và xoá (DELETE)

URLhttps://wifeed.vn/api/thong-bao-api/cap-nhat-du-li...
API Parameters
wifeed_api_id
optional

ID của api mà đang đơn vị đang sử dụng

limit
optional

Giới hạn 100 phần tử

page
optional

Vị trí trang cần lấy dữ liệu

by-time
optional

Gồm 2 giá trị: created_at hoặc updated_at

from-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

to-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

Dữ liệu mẫu: Thông báo cập nhật dữ liệu v2
Thông báo cập nhật dữ liệu v1
URLhttps://wifeed.vn/api/thong-bao-nguoi-dung...
API Parameters
created_at
optional

Ngày thông báo: 2018-01-01

date_type
optional

Loại kỳ: date, month, quarter

code
optional

Mã chứng khoán cần tìm thông báo

detail_id
optional

ID chi tiết loại

type_id
optional

ID loại thông báo

page
optional

Vị trí trang cần lấy dữ liệu

limit
optional

Giới hạn dữ liệu trên một trang tối đa 100

by-time
optional

Gồm 2 giá trị: created_at hoặc updated_at

from-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

to-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

Dữ liệu mẫu: Thông báo cập nhật dữ liệu v1
Danh sách loại thông báo v1

Dành riêng cho API Thông báo cập nhật dữ liệu v1

URLhttps://wifeed.vn/api/thong-bao-nguoi-dung/danh-sa...
API Parameters
Dữ liệu mẫu: Danh sách loại thông báo v1
Thông tin cổ phiếu (3 sàn: HOSE, HNX, UPCOM)
1.Thông tin cơ bản

- Tên doanh nghiệp tiếng Việt và tiếng Anh

- Trụ sở chính, email, điện thoại, website, mã số thuế

- Loại hình công ty

- Ngành nghề kinh doanh

- Tình trạng margin và cảnh báo

- Giới thiệu ngắn về công ty

- Ngày giao dịch đầu tiên

- Đơn vị kiểm toán

- Phân ngành 3 cấp* Dữ liệu được cập nhật < 8 tiếng từ lúc doanh nghiệp công bố thông tin

Danh sách dữ liệu:
Thông tin doanh nghiệp
URLhttps://wifeed.vn/api/thong-tin-co-phieu/thong-tin...
API Parameters
apikey
required

Mã code lấy dữ liệu của người dùng

code
required

Example: AAA

Mã chứng khoán doanh nghiệp

from-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

by-time
optional

Gồm 2 giá trị: created_at hoặc updated_at

to-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

Dữ liệu mẫu: Thông tin doanh nghiệp
2.Ban lãnh đạo

- Hội đồng quản trị

- Ban kiểm soát

- Ban điều hành

- Ban kiểm toán

- Đại diện công bố thông tinThông tin bao gồm: Họ tên, Chức vụ, Năm sinh, Cổ phần nắm giữ, Thời gian gắn bó, Lịch sử nắm giữ* Dữ liệu được cập nhật < 8 tiếng từ lúc doanh nghiệp công bố thông tin

Danh sách dữ liệu:
Ban lãnh đạo
URLhttps://wifeed.vn/api/thong-tin-co-phieu/ban-lanh-...
API Parameters
code
required

Example: AAA

Mã chứng khoán doanh nghiệp

apikey
required

Mã code lấy dữ liệu của người dùng

by-time
optional

Gồm 2 giá trị: created_at hoặc updated_at

to-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

from-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

Dữ liệu mẫu: Ban lãnh đạo
3.Cổ đông lớn

- Tên cổ đông

- Số cổ phần sở hữu

- Lịch sử mua bán

- Danh mục nắm giữ

- Loại hình: cá nhân, tổ chức

- Tỷ lệ sở hữu* Dữ liệu được cập nhật < 8 tiếng từ lúc doanh nghiệp công bố thông tin

Danh sách dữ liệu:
Cổ đông lớn
URLhttps://wifeed.vn/api/thong-tin-co-phieu/co-dong-l...
API Parameters
time
required

=now

code
required

Example: AAA

Mã chứng khoán doanh nghiệp

apikey
required

Mã code lấy dữ liệu của người dùng

from-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

by-time
optional

Gồm 2 giá trị: created_at hoặc updated_at

to-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

Dữ liệu mẫu: Cổ đông lớn
4.Công ty con - Công ty liên kết

- Tên công ty

- Vốn điều lệ

- Tỷ lệ sở hữu

- Ghi chú* Dữ liệu được cập nhật < 8 tiếng từ lúc doanh nghiệp công bố thông tin

Danh sách dữ liệu:
Công ty con - Công ty liên kết
URLhttps://wifeed.vn/api/thong-tin-co-phieu/v2/sub-co...
API Parameters
code
required

Example: AAA

Mã chứng khoán doanh nghiệp

apikey
required

Mã code lấy dữ liệu của người dùng

by-time
optional

Gồm 2 giá trị: created_at hoặc updated_at

from-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

to-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

Dữ liệu mẫu: Công ty con - Công ty liên kết
5.Giao dịch nội bộ

Thông tin giao dịch nội bộ (không bao gồm tệp đính kèm)

Danh sách dữ liệu:
Giao dịch nội bộ
URLhttps://wifeed.vn/api/thong-tin-co-phieu/giao-dich...
API Parameters
apikey
required

Mã code lấy dữ liệu của người dùng

code
required

Example: AAA

Mã chứng khoán doanh nghiệp

limit
optional

Giới hạn dữ liệu trên một trang tối đa 100

page
optional

Vị trí trang cần lấy dữ liệu

by-time
optional

Gồm 2 giá trị: created_at hoặc updated_at

from-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

to-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

to-date
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột start_reg

from-date
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột start_reg

Dữ liệu mẫu: Giao dịch nội bộ
6.Lịch sự kiện

- Niêm yết, hủy niêm yết, giao dịch bổ sung

- Cảnh báo, kiểm soát, tạm dừng giao dịch

- Cổ tức, cổ phiếu thưởng, phát hành thêm

- ĐHĐCĐ thường niên/bất thường/lấy ý kiến bằng văn bản

----

* Thông tin 1 sự kiện bao gồm: Mã chứng khoán, sàn, loại sự kiện,

ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày đăng ký cuối cùng, nội dung sự kiện

(không bao gồm tệp đính kèm)

Danh sách dữ liệu:
Lịch sự kiện
URLhttps://wifeed.vn/api/thong-tin-co-phieu/lich-su-k...
API Parameters
apikey
required

Mã code lấy dữ liệu của người dùng

code
required

Example: AAA

Mã chứng khoán doanh nghiệp

limit
optional

Số lượng phần tử trên một trang tối đa 100

page
optional

Trang cần lấy dữ liệu

Ví dụ: 1

by-time
optional

Gồm 2 giá trị: created_at hoặc updated_at

from-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

to-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

Dữ liệu mẫu: Lịch sự kiện
Tin tức
1.Tin tức thị trường

- Tin tức kinh tế, tài chính, thị trường, ngân hàng, quốc tế,….* Tin tức cập nhật liên tục mỗi phút từ 8 trang báo uy tín (Vneconomy, Cafef, Báo đầu tư, NDH,...)

Danh sách dữ liệu:
Tin tức thị trường
URLhttps://wifeed.vn/api/tin-tuc/thi-truong?apikey=de...
API Parameters
apikey
required

Mã code lấy dữ liệu của người dùng

page
optional

Trang cần lấy dữ liệu

Ví dụ: 1

limit
optional

Số lượng phần tử trên một trang tối đa 100

from-date
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột time

to-date
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột time

by-time
optional

Gồm 2 giá trị: created_at hoặc updated_at

from-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

to-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

Dữ liệu mẫu: Tin tức thị trường
2.Tin tức cổ phiếu

- Tin tức phân theo từng cổ phiếu* Tin tức cập nhật liên tục mỗi phút từ 8 trang báo uy tín (Vneconomy, Cafef, Báo đầu tư, NDH,...)

Danh sách dữ liệu:
Tin tức cổ phiếu
URLhttps://wifeed.vn/api/tin-tuc/co-phieu?page=1&limi...
API Parameters
code
required

Example: AAA

Mã chứng khoán doanh nghiệp

apikey
required

Mã code lấy dữ liệu của người dùng

to-date
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột time

page
optional

Trang cần lấy dữ liệu

Ví dụ: 1

limit
optional

Số lượng phần tử trên một trang tối đa 100

from-date
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột time

from-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

to-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

by-time
optional

Gồm 2 giá trị: created_at hoặc updated_at

Dữ liệu mẫu: Tin tức cổ phiếu
Tài chính doanh nghiệp (3 Sàn: HOSE, HNX, UPCOM)
1.Báo cáo tài chính - Toàn bộ

- Bảng cân đối kế toán

- Kết quả kinh doanh

- Lưu chuyển tiền tệ (gián tiếp)

---

Loại hình: Doanh nghiệp sản xuất, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán

Trạng thái: Hợp nhất, Kiểm toán/Soát xét, Quý/Năm/TTM/Từng Quý

Xử lý và làm sạch: Dữ liệu tài chính của Wi đều đã được xử lý kiểm toán,

lệch kỳ và trừ luỹ kế* Độ dài dữ liệu: Từ lúc công ty bắt đầu công bố BCTC

* Tốc độ cập nhật báo cáo mới: Trong vòng 24h từ lúc công ty công bố báo

cáo tài chính trên chuyên trang công bố thông tinLưu ý: Chỉ cần dùng API của Doanh nghiệp sản xuất là có thể lấy dữ liệu của

các loại hình doanh nghiệp còn lại. API của Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm

bên dưới chỉ là demo, vui lòng không sử dụng vào hệ thống chính thức.

Danh sách dữ liệu:
Cân đối kế toán - Doanh nghiệp sản xuất
URLhttps://wifeed.vn/api/tai-chinh-doanh-nghiep/bctc/...
API Parameters
code
required

Example: AAA

Mã chứng khoán doanh nghiệp

apikey
required

Mã code lấy dữ liệu của người dùng

type
required

quarter, ttm

nam
optional

Năm

quy
optional

Quý

by-time
optional

Gồm 2 giá trị: created_at hoặc updated_at

from-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

to-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

Dữ liệu mẫu: Cân đối kế toán - Doanh nghiệp sản xuất
Kết quả kinh doanh - Doanh nghiệp sản xuất
URLhttps://wifeed.vn/api/tai-chinh-doanh-nghiep/bctc/...
API Parameters
apikey
required

Mã code lấy dữ liệu của người dùng

code
required

Example: AAA

Mã chứng khoán doanh nghiệp

type
required

quarter, ttm

quy
optional

Quý

nam
optional

Năm

from-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

to-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

by-time
optional

Gồm 2 giá trị: created_at hoặc updated_at

Dữ liệu mẫu: Kết quả kinh doanh - Doanh nghiệp sản xuất
Lưu chuyển tiền tệ - Doanh nghiệp sản xuất
URLhttps://wifeed.vn/api/tai-chinh-doanh-nghiep/bctc/...
API Parameters
apikey
required

Mã code lấy dữ liệu của người dùng

code
required

Example: AAA

Mã chứng khoán doanh nghiệp

type
required

quarter, ttm

nam
optional

Năm

quy
optional

Quý

from-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

to-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

by-time
optional

Gồm 2 giá trị: created_at hoặc updated_at

Dữ liệu mẫu: Lưu chuyển tiền tệ - Doanh nghiệp sản xuất
Cân đối kế toán - Ngân hàng
Dữ liệu mẫu: Cân đối kế toán - Ngân hàng
Kết quả kinh doanh - Ngân hàng
Dữ liệu mẫu: Kết quả kinh doanh - Ngân hàng
Lưu chuyển tiền tệ - Ngân hàng
Dữ liệu mẫu: Lưu chuyển tiền tệ - Ngân hàng
Cân đối kế toán - Chứng khoán
Dữ liệu mẫu: Cân đối kế toán - Chứng khoán
Kết quả kinh doanh - Chứng khoán
Dữ liệu mẫu: Kết quả kinh doanh - Chứng khoán
Lưu chuyển tiền tệ - Chứng khoán
Dữ liệu mẫu: Lưu chuyển tiền tệ - Chứng khoán
Cân đối kế toán - Bảo hiểm
Dữ liệu mẫu: Cân đối kế toán - Bảo hiểm
Kết quả kinh doanh - Bảo hiểm
Dữ liệu mẫu: Kết quả kinh doanh - Bảo hiểm
Lưu chuyển tiền tệ - Bảo hiểm
Dữ liệu mẫu: Lưu chuyển tiền tệ - Bảo hiểm
2.Thuyết minh báo cáo tài chính

- Thuyết minh chi tiết báo cáo tài chính được đội ngũ WiGroup nhập, quy chuẩn và làm sạch từ báo cáo tài chính do doanh nghiệp công bố

Cập nhật đồng thời với báo cáo tài chínhLưu ý: Chỉ cần dùng API của Doanh nghiệp sản xuất là có thể lấy dữ liệu của các loại hình doanh nghiệp còn lại. API của Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm bên dưới chỉ là demo, vui lòng không sử dụng vào hệ thống chính thức.Danh sách dữ liệu:
Thuyết minh - Doanh nghiệp sản xuất
URLhttps://wifeed.vn/api/tai-chinh-doanh-nghiep/bctc/...
API Parameters
code
required

Example: AAA

Mã chứng khoán doanh nghiệp

apikey
required

Mã code lấy dữ liệu của người dùng

type
required

quarter, ttm

nam
optional

Năm

quy
optional

Quý

by-time
optional

Gồm 2 giá trị: created_at hoặc updated_at

from-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

to-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

Dữ liệu mẫu: Thuyết minh - Doanh nghiệp sản xuất
Thuyết minh - Ngân hàng
Dữ liệu mẫu: Thuyết minh - Ngân hàng
Thuyết minh - Chứng khoán
Dữ liệu mẫu: Thuyết minh - Chứng khoán
Thuyết minh - Bảo hiểm
Dữ liệu mẫu: Thuyết minh - Bảo hiểm
3.Chỉ số tài chính
Danh sách dữ liệu:
Chỉ số tài chính/v1

Quý khách vui lòng sử dụng v2

URLhttps://wifeed.vn/api/tai-chinh-doanh-nghiep/chi-s...
API Parameters
apikey
required

Mã code lấy dữ liệu của người dùng

code
required

Example: AAA

Mã chứng khoán doanh nghiệp

type
required

year, quarter, ttm

nam
optional

Năm

quy
optional

Quý

by-time
optional

Gồm 2 giá trị: created_at hoặc updated_at

from-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

to-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

Dữ liệu mẫu: Chỉ số tài chính/v1
Chỉ số tài chính - Doanh nghiệp phi tài chính/v2

Lưu ý: Chỉ cần dùng API của Doanh nghiệp phi tài chính là có thể lấy dữ liệu của các loại hình doanh nghiệp còn lại. API của Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm bên dưới chỉ là demo, vui lòng không sử dụng vào hệ thống chính thức.

URLhttps://wifeed.vn/api/tai-chinh-doanh-nghiep/v2/ch...
API Parameters
type
required

year, quarter, ttm, daily

code
required

Example: AAA

Mã chứng khoán doanh nghiệp

apikey
required

Mã code lấy dữ liệu của người dùng

from-date
optional

Ngày bắt đầu: 2018 - 05 - 30

Chỉ sử dụng với type = daily

to-date
optional

Ngày kết thúc: 2018 - 06 - 15

Chỉ sử dụng với type = daily

quy
optional

Quý

nam
optional

Năm

by-time
optional

Gồm 2 giá trị: created_at hoặc updated_at

from-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

to-time
optional

Định dạng yyyy-mm-dd

Ví dụ: 2023-11-19

Truy xuất theo cột được xác định bởi by-time

Dữ liệu mẫu: Chỉ số tài chính - Doanh nghiệp phi tài chính/v2
Chỉ số tài chính - Ngân hàng/v2
Dữ liệu mẫu: Chỉ số tài chính - Ngân hàng/v2
Chỉ số tài chính - Chứng khoán/v2
Dữ liệu mẫu: Chỉ số tài chính - Chứng khoán/v2
Chỉ số tài chính - Bảo hiểm/v2
Dữ liệu mẫu: Chỉ số tài chính - Bảo hiểm/v2